คำสอนในพระคัมภีร์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายทั่วโลก ผู้ที่ศึกษาแล้วลองนำไปใช้จริงในชีวิตจะได้ลิ้มรสความประเสริฐแห่งพระคำของพระเจ้า

“สำรวจพระคัมภีร์เทียบกับโลกในอดีต พระคริสตธรรมคัมภีร์ หนังสือที่คนอ่านมากที่สุดในโลก และเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากที่สุดในโลก พระคัมภีร์มีผู้เขียน 40 คน คนแรกและคนสุดท้าย ห่างกัน 1,600 ปี แต่ทุกข้อ ทุกตอน ทุกบท ทุกเล่ม ในพระคัมภีร์สอดคล้องกันทั้งหมด ไม่มีขัดแย้งกันเลยสักข้อเดียว มาร่วมกันศึกษาภาพรวมเรื่องราวในพระคัมภีร์ ตั้งแต่ปฐมกาล-วิวรณ์ ได้เลยครับ”

“พระธรรมเลวีนิติ  1&2 พงศ์กษัตริย์  พระธรรมสุภาษิต  พระธรรมโรม  พระธรรมฮีบรู  พระธรรมอพยพ  พระธรรมฟิลิปปี”

 “พระวิญญาณบริสุทธิ์ คำสอนสำหรับผู้เชื่อใหม่ พระนามพระเจ้า  สำหรับผู้สนใจศึกษาเรื่องพระเจ้า  ความรักของพระเจ้า ฉันมันชั่ว!!!  ตอบปัญหาคาใจ”

“รวมวีดีโอ บทเรียน คำสอนต่างๆ  Animation เรื่องปริศนาธรรม  คำเทศนาด้วยภาษามือ”