“สำรวจพระคัมภีร์เทียบกับโลกในอดีตพระคริสตธรรมคัมภีร์ หนังสือที่คนอ่านมากที่สุดในโลก และเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากที่สุดในโลก พระคัมภีร์มีผู้เขียน 40 คน คนแรกและคนสุดท้าย ห่างกัน 1,600 ปี แต่ทุกข้อ ทุกตอน ทุกบท ทุกเล่ม ในพระคัมภีร์สอดคล้องกันทั้งหมด ไม่มีขัดแย้งกันเลยสักข้อเดียว มาร่วมกันศึกษาภาพรวมเรื่องราวในพระคัมภีร์ ตั้งแต่ปฐมกาล-วิวรณ์ ได้เลยครับ”

บทเรียนสำรวจพระคัมภีร์ (ปฐมกาล – วิวรณ์)

บทเรียน สำรวจพระคัมภีร์ (ปฐก.-วว.) เปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์โลก

สำรวจพระคัมภีร์ ตอนที่ 1

ร่วมเดินตามรอยประวัติศาสตร์ของโลกผ่านพระคัมภีร์

สำรวจพระคัมภีร์เทียบกับโลกในอดีต : Bible in World History ตอนที่ 1

สำรวจพระคัมภีร์ ตอนที่ 2

สำรวจพระคัมภีร์เทียบกับโลกในอดีต : Bible in World History ตอนที่ 2

สำรวจพระคัมภีร์ ตอนที่ 3

สำรวจพระคัมภีร์เทียบกับโลกในอดีต : Bible in World History ตอนที่ 3